Total Pageviews

Thursday, December 1, 2011

Hilom Nga Kagabhion

Hilom Nga Kagabhion
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang nag-inusara ug masiga nga bitoon
Ang buwan ug ang mga panganod masadyaon
Sa pagsugat sa anak sa Diyos nga tulukibon

Malinawon ang tanan, masanagun ang tanan
Ang pasko nga gipaabot sa mga kadaghanan
Sa halayo ang batan-on nga Birhen Maria
Ang inahan ug anak, ang balaang pamilya

Ang balaang bata mapahiyomon ug malumo
Didto sa mabugnawng pasungan nahimogso
Si Hesus nahikatulog sa langitnong panagdait
Gidala ang gugma sa kalibutan ug dili ang kapait

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang nagsiabot nga mga pastol nga malipayon
Nagsugat sa Mesiyas gikan sa langitnong tawag
Aron ang mga katawhan sa Diyos dili mahimulag

Ang langitnong Hostiya, nga napuno sa mga grasya
Ang tanan mag-ampo ug manag-awit og Alehuya
Kay natawo nga si Kristo Hesus ang atong manunubos
Gipahinumduman kita ang pagpasaylo ug pagpahiubos

Hilom nga kagabhion, balaan nga kagabhion
Ang tulo ka mga balaang personas pagasimbahon
Ang Anak sa Diyos ang naghatag kanato og dan-ag
Ngadto sa dalan sa makatuoran nga puno sa kahayag

Ang masilak nga silaw, midan-ag sa balan-anong dagway
Ang kalinaw ug gugma nga ipadangat sa matag panimalay
Pasko karon, ang tanan magasaulog nga puno sa kalipay
Aron ang kinabuhi ug ang kalibutan mapuno sa kahapsay

No comments:

Post a Comment