Total Pageviews

Wednesday, January 30, 2013

Ikaw Ang Ginasampit Ning Dughan

Ikaw Ang Ginasampit Ning Dughan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ikaw ang tinubdan sa gugma kung dako
Bisan pa ang gugma mo wala nay pako
Milupad sama sa hangin ug nahanaw
Mga pagbati kung ngano ikaw nahilaw

Bisan karon wala kana sa akong kiliran
Mga handumanan nagpabiling bulawan
Mga kagahapon kanunayng nagauban
Matag adlaw dili ko gayud mahikalimtan

Ambot kung ngano gayud dili ikaw mawala
Ning dughan ko ug sa akong hunahuna
Pagatudloi kining akong kasingkasing
Nga kanimo dili na gayud mobagting

Matag adlaw ang ngalan mo gisampit
Ning dughan ko bisan pa napuno sa kasakit
Hinginli kining dughan ko sa pagdumili
Kon ngano ba gayud ikaw ang akong napili

Pukawa kining akong kasingkasing
Sa ngilit sa kamatuoran kini napaling
Aron dawaton ang miabot na kalisdanan
Na ang kinabuhi diay adunay padulngan

Paaboton ko ang hingpit ug tukmang panahon
Mga kasakit karon ako lang sang pagaantoson
Ang kapakyasan sa gugma akong pagasabton
Naglaum sa ugma damlag na ikaw maangkon

Ginampo ko ikaw sa kanunay sa kahitas-an
Gipangandoy ko ikaw sa adlaw nga tanan
Bisan pa ang dagat mahubsan sa mga balud
Na ikaw ang akong higugmaon sa hangtod

Friday, January 25, 2013

Mga Pag-ampo Kang Senyor Santo Niño

Mga Pag-ampo Kang Senyor Santo Niño
By Genamos_US of Washington DC, USA

O Senyor Santo Niño, naga-ampo kami kanimo
Ilawom ning dughan nangayo kami og pasaylo
Ikaw ang among tingpanalipod ug kadangpan
Sa among mga suliran ug sa mga kalisdanan

Ikaw ang among Patron ning among dakbayan
Sa Sugbu, sa Pilipinas ug sa tibook kalibutan
Ikaw gayud ang milagrosong imahe nga balaan
Sapwanga ang among kinabuhi ug kanimo itugyan

Tan-awa kining among mga kasingkasing O Ginoo
Na makalikay sa mga katalagman ug mga peligro
Lamdagi kining among mga hunahuna sa kanunay
Sa pagbuhat og maayo ug sa kasaypanan mahalikay

Tagai kami sa igong kabaskog sa matag adlaw
Aron ipadayon namo ang Imong pagbuot ug laraw
Ayaw kalimti ang among mga tagsatagsa ka pamilya
Nga nagaampo Kanimo Sa Imong proteksyon ug grasya

Hupaya kami sa imong malumo nga kasingkasing
Aron ang among kinabuhi padayon sa pagbagting
Bendisyoni kining among mga hunahuna ug pulong
Aron ang grasya sa langit nga kanamo mopasilong

Dasiga kining among mga kasingkasing sa paghigugma
Dinha Kanimo ug sa tanan mga tawo na walay pagduhaduha
Tabangi kami isalikway ang mga yutan-ong hiyas ug batasan
Aron mahiduol Kanimo ug sa langit puhon kami mahiuban

Tabangi kami nga makapugong sa mga tentasyon
Mahilayo sa mga kadaut ug malaw-ayng bulohaton
Hatagi kami sa igong kaisog nga makigbatok niini
Aron ang among kinabuhi maluwas ug adunay bili

Himoa kami nga wais sigo sa imong kabubot-on ug balaud
Ug dugangi kining among mga pasensiya sa matag kalisod
Papasa kining among pagkahakog sa mga bahandi ug kuwarta
Ug ipuli ang bertud sa pagkamahatagon sa walay pagkaluya

Hinloi kining among mga lawas, hunahuna ug kalag sa mga sala
Nianang imong dugo nga mibanaw sa krus ug kanamo ipadala
Ikaw gayud  O Dios ang hingpit nga dalan sa kamatuoran
Ang kahayag sa among kinabuhi hangtod sa kahangturan

Amen.

Tuesday, January 15, 2013

Ang Gugma Ko Kanimo Labaw

Ang Gugma Ko Kanimo Labaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Panahon kadto sa tinglagas
Mga dahon sa sanga nanglagas
Ang hangin miabot mabugnaw
Uban sa mga panganod nga siaw

Makita ang mangiob nga kalangitan
Ang mamingaw nga mga kakahuyan
Ang nagpasad ang mga dahong laya
Nga gihabulan ang tabonon na yuta

Gilantaw ko ang mga panganod
Ibabaw sa mga kakahuyan gianod
Gibati ko ang panahon sa kabugnaw
Ang dughan ko napuno sa kamingaw

Matud mo ang gugma ta moluntad
Sa umaabot nga katuigan gihalad
Kung ngano ikaw sa kalit nahanaw
Ning kasingkasing ko kanimo giuhaw

Asa naman ako paingon dinhi karon?
Na ang kalibutan ko dili na mabulokon
Abi ko, imo akong ubanan sa hangtod
Ang gugma ko kanimo ug ikaw nasayod

Ang mga saad sa mga managhigugmaay
Daw usa ka dahong laya nga mogamay
Mangagupok, mapulbos kung kini komkomon
Sama sa atong gugma nawad-an sa sugilanon

Abi ko kadto, nasinati ko na ikaw
Sa pagtoo nga gugma, apan diay taphaw
Ngano man ang pagbati mo sa kalit nausab?
Gibuhat ko ang tanan ug ako kanimo na inlab

Pagakantahon ko nalang ang mga huni ug awit
Na kabahin sa gugma ug kanimo akong idalit
Pamasin sa inanay ikaw magkahanaw ning hunahuna
Aron mabatonan ko ang kalinaw sa gugmang nawala

Gawasnon na ikaw ug andam hikalimtan ko sa dayon
Dili masayon ang pagpasaylo sa gugmang naulipon
Apan kung kini ang pamaagi na makabaton og kalinaw
Akong buhaton kini kay ang gugma ko kanimo labaw

Friday, January 11, 2013

Ang Dagan Sa Akong Kahaponon

Ang Dagan Sa Akong Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkahanap sa langit ning kahaponon
Nga naputos sa yamog ang talan-awon
Hamoghamog na ulan ang mitaliwan
Ang mamingaw na palibot natilawan

Nabasa ang yuta sa naghilak nga langit
Gibiyaan sa adlaw nga wala siya gisampit
Mga dahon na ngapagba sa iyang punoan
Gitayhop sa hangin nga gikan sa amihan

Malaay na kahaponon ang miabot
Ang mabugnawng kagabhion taliabot
Ang kilomkilom dili na gayud magdugay
Ug ang akong panihapon ako nang giaray

Gilantaw ko pag-usab ang gawas
Mangiob na kalangitan gidimalas
Apan ang mga tanaman naghudyaka
Kay nabusog sa uwan kung nakita

Nagpaingon nga gayud ang panon sa kangitngit
Milupad ang akong hunahuna sama gidagit
Gipadpad ngadto sa lapyahan sa kagahapon
Nakapanghupaw ako sa akong kaugalingon

Gidagsa ang akong hunahuna sa maong kanhiay
Susama nianing panahon nga nagpasumbingay
Dughan ko nagbutobuto sa gugmang naulipon
Kay didto sa dapit kami inday nga malipayon

Didto sa lagkaw ang gugma among gisaw-an
Ang kalipay nga langitnon among gitagayan
Ang imahe ni Inday nga kanako mapahiyomon
Giduwaduwaan lang ako ning akong imahinasyon

Apan sa kalit ang kamot sa hangin mihampas
Sa bintana milagobo ang hangin nga maidlas
Nahigmata ako sa akong lawom nga pangisip
Nahibalik sa kalibutan sa realidad nga misilip

Mapahiyomon ako nga nakurat ug nagkatawa
Ang dagan sa akong kahaponon ako nahigmata
Usahay dili malikayan ang handumanan mosulod
Labi na kabahin kini sa atong kinabuhi sa laktod

Tuesday, January 8, 2013

Ang Akong Kinabuhi

Ang Akong Kinabuhi
(Estorya sa akong higala Bro. Mario Baladjay)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Gibalik ko sa pagtan-aw  ang panahon
Ang yugto sa akong kinabuhi  isugilon
Napuno sa mga pagsulay ug kalisdanan
Ang naagian kung suliran nahiagoman

Niadtong lugar nga akong namat-an
Halayo sa siyudad ug sa kalamboan
Nagdako nga simple ug may pangandoy
Sa kinabuhi ug pamilya ako kining iasoy

Ang baryohanon kung kinabuhi napuno sa sugilanon
Mga prutas, utanon, manok ug isda among kalan-on
Ang malab-as na hangin sa among baryo gituboan
Ang malinawon nga palibot dili gayud hitopngan

Madaghang higayon nga akong nasugatan
Mga kalisdanan miabot  sama sa hangin amihan
Gihagwa sa sakit na gidala sukad sa akong kabataan
Kung sa uban pa wala na gayud kunoy kasulbaran

Sukad sa akong pagkabata,  ako masakiton
Sa talandogon nga sakit na akong naangkon
May sakit akong Leukemia sukad pa kaniadto
Ang sakit ug kakapoy sa lawas walay ikabaylo

Daghan ang nag-ingon dili gayud ako magdugay
Sa gidala kung sakit ug ang lawas ko mopahulay
Gipinahan na ako sa doktor ang akong kinabuhi
Kanila way paglaum ug ang kamatayon ako mapili

Sigon pa sa doktor kaniadto nga misugid sa akong inahan
Dili na kuno ako kaabot  sa ika 21 katuig kung natawhan
Apan bisan pa iniini, wala ako mawagtangi sa paglaum
Nalimbasog  ug sa kanunayng naga-ampo sa Dios sa hilom

Ang gugma ug pagsalig ko sa Diyos sangko pa sa langit
Nga wala mausab bisan pa sa natilawan kung kasakit
Kay ang milagro sa Dios walay siyensiya ang makatubag
Nga hangtod karon ako dakong buhi ug ang Dios ang naghatag

Mapasalamaton ako sa Dios sa tanan Niyang gibuhat
Sa tanan kaayo ug pagsulay sa kinabuhi ako gihudlat
Ang tinubdan sa akong kusog naggikan man Kaniya
Ug ang mga suporta sa akong kahigalaan ug pamilya