Total Pageviews

Monday, December 14, 2009

Akong Pinili

Akong Pinili
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Idayong ko ang imong kasingkasing dinhi kanako
Aron itangkil ko kanunay dinhi sa akong dughan
Dili ko buot ikaw mawala sa akong panan-aw
kay ako nahadlok nga ikaw mahanaw

Ikaw ang akong kapalaran mga akong gidamgo sa kanunay
Ikaw ang akong kalibutan ning layaw kung hunahuna
Sud-unga kanang buwan sa kagabhion nga nigilaw sa kangitngit
Mao sab ang adlaw sa kabuntagon nga nagdala sa kahayag ug kadasig
Nga kanimo naglaum ang gugma tang walay kinutuban

Mao kini ang tinuguan nga sa uban wala sila nasayod
Kay ang pagtugkad ning biyuos sa akong pagbati
Inanay sa pagbuklad aron mahimo kining gugma nga walay paglubad
Ikaw ang akong langit ning akong kinabuhi
Nga gatubo ning akong dughan

Kay kining akong kalag nagalaum kanimo sa kanunay
Nga dili mo kini hikawan ang gugma tang gi-ampingan
Bisan pa kini itukmod sa ngilit sa pagsulay
Ikaw gihapon ang akong pinili

Thursday, November 12, 2009

Ang Kinabuhi

Ang kinabuhi

By Genamos_US of Washington, DC, USA

Ang kinabuhi usa ka binilhon gasa nga gihatag gikan sa langit.
Kay kining kinabuhi nahimugma man gikan sa gugma ni Bathala
Wala ba nato makita ang matag sook nga napuno sa kinabuhi
Karon, kay dia naman kining gitawag nga kinabuhi nga nag-agad lamang sa
kaugalingon natong pagbuot
Dili nato usikan ang matag hagtok sa orasan sa pagbuhat ning atong mga katuyo-an
Kay ang kinabuhi hamubo lamang.

Ang kinabuhi susama sa usa ka hangin nga lumalabay lamang
Magpalingpaling sa iyang direksyon kung asa kini idunggo
Ang kinabuhi sumasa sab sa usa ka panahon nga naay tingtugnaw og hulaw
Naay panahon nga kita bati-on og kahaw-ang sa kinabuhi nga wala nato tuyo-a
Ngano man kaha kini usahay modo-aw ning kinabuhi?
Naa say adlaw nga kita naghikabhikab sa katahom ug tumang kamaya.
Pero kining tanan usa lamang sa mga lamas nga gisagol sa kinabuhi sa tawo
Aron sa pagtima-an nga naay usa Diyos nga atong gi-ampoan ug dangpanan.

Ako, ikaw ug kita may kinabuhi.
Nga atong gihigugma og gi-ampingan sa kanunay
Kay kini nag-inusara og wala nay laing kinabuhi
Nga iholip pagbalik kung kini bawi-on sa kamot sa langit
Atong taga-an og higayon ang paggamit ning kinabuhi nga mabulokon
ug puno sa kalipay og paghigugma

Mahinungdanon man o kaha walay pulos ang atong pagbati ning kinabuhi
Hinumdumi kini akong higala, nga kita namugna nga may katuyu-an
Aron ang kalinaw mokayap ngadto sa atong mga kasilinganan
Kanindot sa kinabuhi nga kita nagaduwa ilawom sa kahayag sa buwan
Nga ato pang nakita ang kahayag bisan pa kini giputos sa kangitngit
Ug sa laing bahin, ang mga bidlisiw sa haring adlaw sa sayong kabuntagon nga nagpanughit
aron kadtong yamog inanay kining pad-on sa iyang katahom

Walay makalimod nga ang kinabuhi napuno sa mga pangutana og katuyo-an
Kung unsa pa man ang atong katuyo-an ning atong dughan
Aron sa pag-ugkat sa katin-awan ning nagahasol tang galamhan
Dili nato matugkad ang ti-unay nga kahulogan sa matag unos sa kalisdanan
kay kining atong pangisip may utlanan
Ang kinabuhi napuno sa imahinasyon ug tam-is kining tagamtamon
kung kini ihangad ngadto sa langit sa walay pagduha-duha.

Wednesday, October 14, 2009

Ang Pangadoy Sa Ginikanan

Ang pangandoy Sa Ginikanan
by Genamos_US of Washington, DC USA

Sa linghod kung huna-huna sa akong pagkabata, niadtong nilabay nga katu-igan.
Akong gipangadoy nga makatapos sa akong pagtu-on aron maka-abag sa akong ginikanan og igsoon.

Toud man sa paglabay sa panahon kini hingpit kung natuman kay sa akong paningkamot, pag-ampo og kakugi akong napuslan.
Dili ma-ihap sa akong panumduman kung pila katagak sa singot og lusok sa luha nga nibanlas sa akong panagway.
Dili sab maihap ang mga adlaw sa akong paningkamot nga ako nangandoy kung kanus-a mosalumsom ang adlaw aron sa pagpahulay.

Ni-irog ang adlaw, ug ang tuig nanglagas ug akong kinabuhi niusbaw ug may kakulangan.
Ug sa kalit nasab nisi-aw sa akong hunana, Nga nangandoy sa laing hugna sa akong kinabuhi aron sa paglaraw sa kaugmaon aron kini idugang sa katam-is og kalipay sa akong kinabuhi.
Tu-od man sa akong pagpamilok. gidungog sa langit ang tingog sa katumanan ang damgo sa akong kinabuhi.

Samtang naglakaw ang mga adlaw, akong nakita ang nagtubo nga mga bata sa ilang kinabuhi
Ug ako padayon sa pag-obra sa ilang mga kaugma-on ug gihikling ang tumang kakapoy aron sa pagpadayon sa pagpalimbasog.
Kung kanus-a idunggo kining akong pangandoy, wala ko masayod kay ang bugtong langit lamang ang nasayod.
Dili nako mapugngan ang pagdahili sa akong luha kay ang tutaligsik sa ilang mga panagway nga nagmaya ug walay igong kasayoran kung kanus-a mo-uwan ang kamatuoran sa akong mga damgo.
Kung bawi-on man ni Bathala ang akong kinabuhi sa walay pananghid. Ug sila wala maka-andam sa pagdawat ang ka-aslum sa kamatuoran aron hukasan sa ilang pagkalinghod ug mahigmata sa ilang kahuyang.

Sa nagka-upos ning pabilo sa akong kinabuhi ug kadtong mga sa-ad og damgo nagpaabot sa ilang katumanan. Ako, nahigmata kay nakalimot sa paghanggap sa kaugalingong kung kalipay.
Bugtong himaya ning akong dughan sa kanila mahinomduman kadtong mga kidlap sa mga panghitabo nga sa among panag-uban, sa mga katawa og kalipay og kasakit, ug sa mga matag-inagiki sa mga pasi-aw. Dili unta nila hikalimtan ang pagsiksik sa mga bulawanon pagtulon-an, ug mga maayong buhat, ug panag-ingnan ug sulondong kina-iya aron ipadpad ngadto sa tul-id nga dalan aron sa paghimaya sa ngalan ni Bathala aron mouban ang grasya ug kalooy nga ilang mabatonan ang kinabuhing haruhay,malinawon ug napuno sa paghigugma aron mahilikay ug dili madimdim nila ang apdo sa kalisdahan ug pagsuway.

Ang Pana-ad sa Gugma

Ang Pana-ad sa Gugma
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Imong gihikap ang akong kamot
Ug atong duha ka mga mata nanag-abot nga wala tuyo-a
Imo kung gitutokan ug akong kasingkasing
Nag-alindasay sa pagpitik nga walay pu-as sa kakusog

Akong gisubay ang matag badlis og kurbada sa yano mong panagway nga gikulit ni Bathala
Gianod mo ako, sa pagpaduol dinha kanimo kay gilamat sa gilak sa imong panan-aw.

Akong nabasa ang mga pagbati natong duha kay sa gugma kita gi-amoma
Ug sa walay pananghid sa kalit ikaw akong gibugkusan ning akong mga bukton
Aron sa paghatag og katahuran sa init kung mga gakos
Ug ikaw nagpauraray susama sa mga balod gawasnon nga gitapya sa mga hangin padulong sa babayon
Ug sa pagdunggo sa imong nawong dinhi sa akong dughan.
Nitulo ang mga luha sa kalipay nga nisubay sa imong mga aping.

Imong nadungog ang mga awit sa gugma nga padayon nagmaya sa lawak ning akong kasingkasing
Akong gihagawhaw kanino hadu-ol sa imong dung-gan ang mga pulong sa gugma nga dugayng nakong gitapigan sa akong pag-inusara

Akong gipanumpa sa langit og gisa-ad kanimo nga ikaw ra ang akong higugma-on hangtod sa akong kamatayon.
Ani-a ako,nga andam mopangga kanimo og alagaran ta ning gugmang walay utlanan.
Akong gipangadoy ning kinabuhi nga ikaw akong ika-uban hangtod sa atong katigulangon.