Total Pageviews

Thursday, November 20, 2014

Sa Tumoy Ning Mga Kabalaka


Sa Tumoy Ning Mga Kabalaka
By Genamos_US of Washington DC, USA

Wala ba kamo mahibulong sa panahon karon
Matag abli nato sa radyo ug kaha sa telebisyon
Mga kasamok sa kalibutan mao ang sugilanon
Dili mabangbang ang mga kabalisa sa panahon

Matag pakli nato sa pahina sa pamantalaan
Nagbalikbalik nalang ang mga gipanghisgotan
Nagbansiwag ang mga yangongo ug sumbong
Katawhan batok sa goberno dili na ikahibulong

Katalagman, gubat man ug sakit ang mikanitkanit
Kini ang anino sa kinabuhi sa tawo na kita gihagit
Mga tilimad-on nga nagtangag ug dakong tubag
Mga tagnatagna ug mga pangagpas nagbansiwag

Kon may kamatuoran ba ang nahisulat sa bibliya
O kaha ang mga pamahayag sa habig sa siyensiya
Kon hain kanila ang may kahulogan alang kanato
Labi na sa mga nakaapekto sa atong mga pagpuyo

Nahinumdom ako kaniadto sa akong kabataan
Na gikauban ko pa ang akong mga katigulangan
Matud pa sa mga panahom nga ilang gipagawas
Duha ang dagway sa kinabuhi di kita kalingkawas

Wa ko kaniadto mahisabti ang ilang mga pasumbingay
Sa akong dalunggan ug hunahuna yano kung gipalabay
Wa ko matimbangtimbang kon aduna bay dakong bili
Ug karon inanay ang kamatuoran mihalang sama sa sili

Nan asa naman kita mopasilong sa atong mga kabalaka?
Midulot sa akong kinabuhi nangita sa kalinaw tang gidala
Kon sa kalibutan nako ipiyal ang akong ugma damlag
May madawdaw ba akong kasigurahan ang modan-ag

Apan kon akong ihangad ngadto sa pultahan sa langit
Ang hugot kung pagtoo ug pagsalig Kaniya akong idalit
Uban sa mga pag-ampo ug pangamoyo sa kahitas-an
Kining akong mga kabalaka nga gidala makuhakuhaan

Dili ko man matugkad ang mga tubag sa akong kabalaka
Gisalig ko nalang sa kahistas-an ang tanan ug pangaliya
Ang Dios ang bahala magdala kanako sa dalan sa kahayag
Kay dili mapugngan ang mga panghitabo sa pagpadayag

Wednesday, August 6, 2014

Si Esyot Nakapisos

Si Esyot Nakapisos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga sinul-ob nga sinina og pantalon
Sa planggana nagtapon-og ang labhonon
Si Esyot nagkapuliki kon unsay unahon
Kay si Misis niya wala nay sul-obon

Nagtabisay ang mga singot ni Esyot
Sa daplin intawon puno sa bagotbot
Mga mata gasiga nga murag napungot
Sa yawyaw ni Misis nga wa pa mahurot

Kay si Esyot diay gahapon pa gisugo
Nisibat sayo wala pa gani kono maligo
Nagdalig yampungad didto sa tigbakayan 
Kay kusog kono ang sultadang nadunggan

Nagkagubot ug nagkayagaw ang ruydahan
Tingog sa mga sabongero maoy madunggan
Mga sunoy nagpabuhagay sa ilang tingog
Gipasikadsikad aron molabok konog kusog

Ang uban sa daplin nagtingsi nagtan-aw
Sa ilang mga manok gikuptan nalingaw
Nagpahambogay sa ilang mga nahibaw-an
Kay adunay konoy napta silang gitamdan

Wala magdugay si Esyot miuli nga minghoy
Kay iyang puhonan gitilapan ug nasyakoy
Mao diay si Esyot wala ganahi manglaba
Kay gidabodabohan diay ang iyang bulsa

Nakatulog si Esyot nga naghunahuna
Sa mga bulohaton wala magpakabana
Miabot nalang si Misis gikan naninda
Si Esyot naghagok kono dili maagwanta

Gipangita ni Misis ang hiniktang manok
Sa matag butag mopokaw kaniya motoktogaok
Apan ang kamingaw sa palibot maoy miabot
Mao nalay naabtan niya ang bakanteng hikot

Pagkalawgaw gayud ning estoryaha
Ang matag magtiayon unta magkahiusa
Sa kinabuhi ug mga damgo magkombuya
Aron ang kaminyoon dili madisgrasya

Ang uban nagasulti nga lingawlingaw ra
Apan basin kita sa kadaot mataghapan ta
Ang lingawlingaw nahimong inandan
Malisod undangon kon kini mahinaykan

Busa ang bisyo dili gayud makaayo
Ang kalinaw sa kinabuhi di ikabaylo
Maglikay aron ang kalisod modimano
Ibutang sa hunahuna kanunay ang Ginoo

Thursday, July 31, 2014

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon

Mga Yangogngog Kaniadto Ug Karon
By Genamos_US of Washington, DC USA

Busina sa mga sakyanan makabungol
Pun-an pa sa  singit sa mga sugarol
Ang uban nagbagotbot ug nagbagolbol
Naghantak sa daplin busloton mga purol

Masadya ug samok ang mga kadalanan
Nagpunsisok ang mga dyip ug sakyanan
Adunay mga kadalanan sa polis gisirad-an
Kay giayo ang mga busloton na mga dalan

Adunay naga-inum sa daplin ug nagatagay
Mga tuba ug bino sa botelya nagsumbagay
Pun-an sa mga nahubog ang tingog nagbitay
Bisan pag nagapagaw wala gayud gisaway

Usahay ang mga yangogngog makahupay
Gihabolan ang mga kamingaw ug kabudlay
Ang uban gipakita ang mga mini na kalipay
Daw walay lama na mga suliran ug pagsulay

Lahi ra gayud ang yangogngog didto sa bukid
Mga tingog sa kahayopan mao ray masugid
Ang huni sa sapa ug kinaas sa mga kadahonan
Ang kansang kamingaw mao ray madunggan

Apan sa dakbayan kung gipuy-an kaniadto
Nahimutang duol sa mga tang-an ug maldito
Nagpunsisok sa matag sook duol sa edipisyo
Nagbantay kon adunay tsiks nga mopasiyo

Porbida kon ang kalibutan puno sa kamingaw
Mag-unsa kaha ang mga tawo nga naglakaw
Daw mga amang gisiperan dili kapahungaw
Kon adunay ipadayag ihunghong murag pagaw

Ang tingog sa kamingaw makabungog
Sa kadtong mga may suliran makahubog
Nahisama usab ang tingog sa yangogngog
Kon ang kasaba ug alingogngog manongog

Wednesday, July 30, 2014

Mga Pasumbingay Sa Hitabo

Mga Pasumbingay Sa Hitabo
(Kabahin sa Pari ug Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang Ginoo ra gayud ang nahibalo
Kon ang langit kanato mopasaylo
Kitang tanan adunay apan sa kinabuhi
Ang pagsabot ug pagpasaylo maoy isukli

Walay perpekto ning kalibutan
Ang tanan gihabulan sa kasal-anan
Usahay magpataka kitag yawit
Di maghunahuna kon kini makasakit

Mao kini ang kinabuhing pait
Mangluspad ug mamoti ang wait
Nasugamak sa mga pulong hait
Kay giyawyawan man sa kalit

Alang sa Pari wala ra kadto
Kay ang pagtabang kuno inamigo
Apan dulot sa bukog mura tag gitigbas
Nahitandi kaniadto gihukman si Barabas

Ato nalang kini ipaagig komedya
Ang panghitabo wala nato damha
Ang pag-ampo maoy ang  atong taming
Aron ang mga tentasyon kanato motapsing

Busa kining panghitabo atong panag-ingnan
Adunay mga bulawanong pagtulon-an
Kay nagasunod man kita sa kinabuhing Kristiyano
Ihatag nato ang pagsabot ug ang pagpasaylo

Ang garbo ato kining ilubong
Bisan nahiubos sa mga pulong
Ang magpahiubsanon sa Dios tugbawon
Ang magpahitas-anon kaniya buyagon

Lisod man sa sinugdanan kini malimtan
Kay sakit lagi ang mga pulong gibuhian
Apan inig takilig sa mga kapanahonan
Makadawat ra kini sa atong mga dughan

Thursday, July 17, 2014

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo

Duha Ka Dagway Sa Pagsabot Ug Pagpasaylo
    (Kabahin sa Pari ug ang Dalagang Inahan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili palang dugay ang tanan naukay
Ang Iglesia Katolika giduaw og pagsulay
Tali sa usa ka Paring bisaya nga gisumbong
Sa usa ka pamilya ug sa medya mipasilong

Adunay usa ka bidyu nga gipasadpasad
Sa tibook kalibutan kini milupadlupad
Ang usa ka Pari wala gayud ka agwanta
Sa gipadayag niyang gibati ngadto sa dalaga

Nahitabo kini sa alaot nga adlaw sa bunyag
Ang sermon sa pari nanumbra ug nahisalaag
Gitambungan sa mga higala ug iyang pamilya
Ang talagsa-on nga bunyag wala nila damha

Abi nila halandomon ang sermon ni Padre
Apan giyawyawan ang dalaga murag serpente
Naglanoglanog ang tingog nga makabungog
Gamit ang mikropono na sipa pa sa dalugdog

Matod pa ni Padre mga pagmaymay ra kadto
Apan minsangko sa kisame ang mga insulto
Sakit palandungon ang mga pulong miguwa
Daw hait na kutsilyo giitsa ug kanila gipakita

Tataw kaayo ang mga kasingkasing sa mitambong
Nagbukalbukal puno sa kahiubos ug dili malilong
Ang imahi sa Iglesia Katolika daling mibalintong
Sa gipakita nga taras sa Pari daghan nahibulong

Nahisukwahi sa panagway sa usa ka Pari
Mga dimaayong pulong kaniya gayud gipili
Bisan pa ang mga tambag adunay kamatuoran
Kinahanglan positibo pero di gayud pasobrahan

Apan di kadto angayan direkta isulti unta sa Pari
Ngadto sa dalaga ug sa tanan murag silag gitari
Adunay mga programa ang simbahan alang niini
Gipatabong unta sila sa katikismo sa iglesia gidani

Sama sa seminar sa kadtong mga magpabunyag
Di ba mao kini ang unang kinahanglanon na tubag?
Didto pagatudloan ang usa ka ginikanan sa pagtulon-an
Ang ilang responsibilidad sa pamilya ug sa simbahan

Apan sukwahi sa atong nakita ug nadungog sa Pari
Unta mga pulong pagtulon-an ug sa kalag makabuhi
Aron magiyahan ang inahan sa pagpadako sa bata
Gisunod ang mga balaod sa simbahan dili ibaliwala

Ug sa laing bahin kon pagtunloan ang hisgutan
Misimang usab ang dalaga sa iyang binuhatan
Ang “premarital sex” ginadili sa atong simbahan
Matod pa sa uban, pagbati kuno dili kapugngan

Bisan pa sayop ang nabuhat sa dalaga ang pagatukion
Ang Pamilya ug Simbahan may responsibidad gihapon
Dili nato husgahan ang nahitabo sa dalagang inahan
Kay wala ta mahibalo sa insaktong sugilanon gitahan

Apan anaa naman kana ang bunga sa kasal-anan
Ipakaasa naman nato ang bata ug ang inahan
Ang tawo nahisalaag unta atong pagatabangan
Dili nato imodmod sa lapok aron pagayam-iran

Mao ba kini ang sugo sa Dios kanatong tanan?
Dili ba ang paghigugma maoy atong padulngan
Kalooy ug pagsabot sa dalaga unta atong huptan
Dili nato kasab-an kun dili atong pagamaymayan

Ang dakong mahimo sa Simbahan ug Pamilya
Kon dili ang pagpalig-on sa atong pasalig Kaniya
Ang pagtuloan gihatag ni Kristo kanatong tanan
Ang pagsanong sa Iyang mando kita magatuman

Iapil nato sa atong pag-ampo ang pari ug ang dalaga
Ang kalinaw ug panagdait magapuyo puno sa gugma
Ang mahinungdanon niini ang tanan kita magkahiusa
Aron magsinabatanay ang simbahan ug ang pamilya

Wednesday, July 2, 2014

Ang Empanada Ni Inday

Ang Empanada Ni Inday
By Genamos_US of Washington DC, USA

Si Dodong ug si Esyot naglakaw
Ilawon sa kaudtohon way pamahaw
Giduyan sa kagutom nagpatigbabaw
Walay tumong kon asa ilang mga laraw

Nangita sila sa ilang paboritong pagkaon
Matag Merkules kuno nila pagasud-anon
Ang lamiang “Beef Steak” kuno isumsom
Ang kahidlaw sa kahumot nagpahinumdom

Apan sa dili pa halayo sa ilang adtoan
Abtik kaayog mata si Dodong naabtan
Nasiplatan si Inday nga nagluto sa tindahan
Aron ibaligya ang empanadang lamian

Wala magdugay si Dodong daling mihapit
Ang tinan-awan didto ni Inday pagkapilit
Nabihag si Dodong sa kaanyag  ni Inday
Murag ang dughan ni Dodong  gilumay

Nakabantay si Esyot ngadto ni Dodong
Ang kadasig wala gyud og mobalintong
Hapit nalang paliton ang tanang baligya
Aron ang kaigog sa dalaga kaniya mahiluna

Imbis ang “Beef Steak” ang puntariya
Nahitugpa hinoon sa lamiang empanada
Ang duha namauli perti nang busoga
Sa natilawang pagkaon niadtong udtoha

Pagkaaligre gayud ning duha ka mga sipat
Nahimoot misugilon si Inday ilang nahimamat
Kon makalugar sila ila kunong duawon puhon
Sa sunod nilang paniudto ilang pagabuhaton

Friday, May 9, 2014

Didto Sa Among Bukid

Didto Sa Among Bukid
By Genamos_US  of Washington DC, USA

Ang kinaas susama nga nag-uwan
Mga kadahonam sama nga gikuratan
Mga sanga sa kahoy nga nagasayaw
Kay giibid-ibiran sa hangin nga siaw

Dili masabtan ang kangiob sa langit
Daw gihabulan ang adlaw sa kalit
Gihigop sa kabugnaw ang palibot
Ang kalibutan daw murag gisapot

Gitultolan ang akong mga panan-aw
Ngadto sa tiilan sa bukid nga lunhaw
Ang kahilom sa pilapilan ug ang patag
Daw murag giduyan ang akong kalag

Ang banikanhong kahumot misubay
Gihanggap ko ang hangin nga milabay
Inubanan sa pagpiyong  ug pagginhawa
Ang hunahuna girelaks nga nag-inusara

Ang lab-as nga hinuyohoy makalukmay
Midagpis sa aping daw halok nga lanay
Gibuksan ko pagbalik ang akong mga mata
Aginod gihuyatid uban ang kalaayng gidala

Gihupay ang gibati sa kalipayng nasinati
Mga gipanghunahuna milupad nagdali
Gitagamtam ang matag gutlo di matandi
Ang matag higayon sama kini sa bahandi

Ang kaanindot ug yanong kinabuhi  di kini mini
Sa akong pagretiro puhon walay sama maitandi
Halayo sa mga yangogngog o kasamok sa siyudad
Ang langitnong kahilom maoy daling maihalad

Dili tanan nahiuyon sa kinabuhi sa kabukiran
Kuno layo sa oportunidad, urog o tingusbawan
Apan ang kahapsay sa hunahuna dili kabayran
Basin pa dinhi ang atong kinabuhi malugwayan

Thursday, March 6, 2014

Human Milabay Ang Uwan

Human Milabay Ang Uwan
By Genamos_US of  Washington DC, USA

Kasidlak sa haring adlaw
Salamat ang uwan milakaw
Ang langit nga mapughaw
Mga panganod naglutaw

Ang tingog sa kalanggaman
Pahalipay sa akong dunggan
Daw usa ka huning maanindot
Giduyogan sa kahilom sa palibot

Ang tabonon nga yuta na basa
Maayo gani wala gyud magbaha
Sa gawas ang mga bata nagduwa
Ang masuso gikugos ug gihagwa

Sanag ang panagway sa mga tawo
May naghigda sa lantay nagdamgo
Nagsigeg tingog ang karaang radyo
Si Noy Eking nagkaon og tsamporado

Taud-taod mobagting na ang kampana
Ang mga tanod mipuwesto sa karsada
Nagbantay sa milabayng mga parada
Kay buhian na ang mga nag-eskuwela

Nangalisbo ang kahumot sa latik
Gisubay sa akong ilong nga abtik
Nagluto diay si Nang Tikya og saging
Aron ibaliya sa mga bata inig bagting

Gikapoy ko ganihang pagkaudto
Pagkaalimoot ang kainit nangalisbo
Way bugnawng hangin nga milabay
Nakatagpilaw ko naglingkod sa lantay

Taud-taod wala ko makabantay
Mibundak ang uwan nangindahay
Wala ko mahipos ang among hinayhay
Mayawyawan gyud ko inig abot ni Inday

Kay giduyan man ako sa akong kakapoy
Ang akong nawong mura gyud napusoy
Ako nalang tunlon kining maong kasaba
Wala ko tuyoa ang Ginoo nalang bahala

Wednesday, March 5, 2014

Ang Merkules Sa Pagpabadlis

Ang Merkules Sa Pagpabadlis
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ania nasad ta sa tiilan sa kuwaresma
Giawhag sa pagpabadlis ug mosimba
Sa pagtimaan sa atong pagkakristiyano
Ug pagpahinumdom sa atong pagtoo

Karon ang sinugdanan sa kuwaresma
Giaghat ta sa pag-ampo ug magpuasa
Kasaulogan sa kamatayon ni HesuKristo
Ang kalibutan gitubos ug kita gipasaylo

Ang iyang kinabuhi ug pagsakripisyo
Timaan sa kalooy ug gugma sa Ginoo
Gibuntog niya ang kangitngit sa kamatayon
Aron ang kinabuhi maluwas ug magpadayon

Nabanhaw Siya ug misaka ngadto sa langit
Gibilin ang balaang pulong ug kita gihagit
Sa pagsunod sa iyang mga sugo ug balaod
Aron mahilayo sa kasal-anan kita sa hangtod

Magpuasa kita, maghinolsol ug magbag-o
Himoon ang kinabuhi ni Kristo na ehemplo
Kay ang atong kinabuhi sa kalibutan gibidyo
Ipasalida puhon kon unsa ang atong pagkatawo

Busa gitagaan  kita sa Ginoo og higayon
Nga mag-usab dinhi sa yuta ug dili sayon
Ang pag-ampo mao ang atong hinagiban
Taming sa atong kalag aron ta panalipdan

Sa atong panahon karon daghang masalaag
Motipas sa laing dalan mosubay ang kalag
Kay ang ilang pagtoo wala man ngadto sa Ginoo
Himoong rason ang kahuyang sa pagkatawo kuno

Matag usa kanato adunay mga kasal-anan
Sa atong pamilya, sa uban ug kaigsoonan
Apan dili ta moundang sa paghigugma sa Dios
Si Kristo napagkatawo aron kita Iyang matubos

Walay utlanan ang gugmang gipaambit kanato
Gikan sa Dios Amahan ug bugtong Anak gitudlo
Gitagaan kita og igong kagawasan sa pagbalik
Ngadto sa kamot sa langit ug kita Iyang gitapik

Tuesday, March 4, 2014

Global Warming O Warning?

Global Warming O Warning?
By Genamos_US of Washington DC, USA

Daghan nga kitang nadunggan
Sa mga balita sa pamantalaan
Ang Global Warming sa kalibutan
Dili nga gayud kuno mapugngan

Tumang kainit o sobrang katugnaw
Tsunami o super bagyo ang miduaw
Pun-an sa baha o linog kita gipukaw
Ang kalibutan kuno murag misiaw

Mga klima o panahon mangausab
Daghan nagbagotbot ug mingaab
Mga pangutana puno sa kabalaka
Kon matawag nga gikastigo na kita

Pagbuot nga ba kini gikan sa Dios?
Sa atong kasal-anan kita natamparos
Kon panguntaon ang habig sa syensya
Aduna usab silay tubag sa atong kabalaka

Nagkanayon ang ubang sayantipiko
Managlahi ang Diosnong mga pagtoo
Kon basihan ba ang syensya o bibliya
Panahon nga gayud kita na magmata

Dili kuno laboton ang langit sa tanan
Kay ang syensya aduna may basihan
Mga tinuyoan ug binuhatan sa tanan
Ang pagpasipala sa atong kinaiyahan

Global Warming nga ba kini matawag?
O Global Warning para sa atong kalag
Mga sinyalis nga nahisulat sa bibliya
Kitang tanan mag-ampo ug mangaliya

Giabusohan ang atong kalikupan
Nagpasagad ang mga katawhan
Nagpabadlong usab ang kalibutan
Gumikan sa atong mga binuhatan

Mag-usab na kita ug maghinulsol
Sa atong kasaypanan ug magabasol
Alang sa atong kaluwasan sa kalag
Ngadto sa langit na atong ipadayag

Ato nalang isalig ngadto sa kahitas-an
Ang tibook natong kinabuhing inuslan
Ang tanan sa ibabaw ning kalibutan
Ang langit lang may kontrol sa tanan

Thursday, February 27, 2014

Ang Buwad

Ang Buwad
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kini ang sud-an nga madalidali
Sa merkado daghan tang mapili
Mga isda, nukos ug mga pusit
Lamiang sud-an daling mapalit

Baho-baho kuno ug humot-humot
Laming isud-an ug daling mahurot
Isugba o pinirito labi na kon isubak
Sa linat-ang monggos gisampak

Pun-an pa isawsaw sa suka ug gipug-an og sili
Ang buwad pinikas kamatesan way makapildi
Bugnawng bahaw ihigop pa sa init na sabaw
Ang mga singot nagtubod murag kabaw

Buwad bolinaw, mapusit o kaha danggit
Puwede nang lanlanon murag tsokulit
Matod pa sa uban ang buwad makabadbret
Kon magluto ta mangalisbo sa sinina mopilit

Nahimoot ako sa among  kano nga silingan
Kon makabaho mura kunog tiil wa gihugasan
Malukop esprey sa mga bintana ug pultahan
Basin kuno siya sa lagong ug langaw malabyan

Kitang mga Pinoy naanad na sa maong baho
Bisag asa kitang ipadpad sa kalibutan dako
Mangita gayud kita sa lamiang buwad
Bisag parat nga ginadili sa mga hayblad

Tinood lami gayud ang buwad isud-an
Pero kinahanglan nga kini panagsaan
Dili maayo sa atong lawas kinatibok-an
Kay ang kidney ug kasingkasing mapagan

Hinayhinay kita sa mga parat na pagkaon
Labi na sa buwad ug asin kita hidlawon
Paga-ampingan ang atong kinabuhi intawon
Sa buwad mo dinha maoy perming sud-anon

Wednesday, February 26, 2014

Edukasyon, Gradwasyon Ug Kaugmaon

Edukasyon, Gradwasyon Ug Kaugmaon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Motikang na gani ang buwan sa Marso
Mga gradwasyon maoy dakong uso
Mga mogradwar sa intamblado mopaso
Aron modawat sa diplomang ipasagarbo

Ang gradwasyon usa ka selebrasyon
Pahalipay sa nakab-ot nilang higayon
Mga dughan gipuno sa dakong kalipay
Kalampusan bisan adunay mga kabudlay

Ang diploma maoy timaan sa ilang kakugi
Kakapoy, sakripisyo ug paningkamot lagi
Dili kahulipan og salapi ang ilang nakab-ot
Mga ginikanan ug migradwar sila nahimoot

Ang edukasyon maoy sakayan sa kalamposan
Salamin sa dakong kaayohan para sa tanan
Dili usik-usikan ang panahon kay gadagan
Kay ang oportunidad mulabay kausa ra man

Dili sayop kun mangandoy kitag kaayohan
Labi na sa pamilya, kaugalingon  ug sa uban
Kay libre ra kanato gihatag sa Dios Amahan
Kagawasan nga dili kinahanglan og puhonan

Walay luna mabutangan sa kasingkasing
Sa kalipayng gibati sa ginikanan nabaling
Kon palaron ang kaugmaon mosalingsing
Kay ang kinabuhi naga-uswag bisag gamiting

Ang gradwasyon dili kini ang katapusan
Sinugdanan lang kini sa atong kadamgohan
Panahon nga motan-aw nata sa atong ugma
Planohon ang kinabuhi ug dili nato ibaliwala

Busa dili kita mawagtangan sa paglaum
Kon nahidagma kita mobangon sa hilom
Magpadayon sa pagpaningkamot ug kakugi
Aron ang kaugmaon nindot ug adunay bili

Friday, February 7, 2014

Uyab-Uyab Blues

Uyab-Uyab Blues
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang dakong kahayag sa buwan
Mihamag ug midan-ag sa kalibutan
Duha ka managdughan gitagbo
Sa gugmang gipanghuptan dako

Mga saad ug damgo nga gitapigan
Nakiglumba sa idlas na kapalaran
Nahisama nga wala kini utlanan
Unya natuman ug ilang gisaw-an

Matag tayhop sa bugnawng hangin
Ang kahilom sa kagabhion nagpabilin
Duha ka pinili nga managhigugmaay
Sa walay puas gianod sa ilang kalipay

Mga madanihon na pahiyom ug talidhay
Giduyogan sa panahon misakay ug milabay
Duha ka kasingkasing  na kansang milahutay
Napuno sa kadasig sa gugmang nangindahay

May mga pagbati nga dili mapugngan
Unya di isipon kon unsa bay padulngan
Gihunahuna lang ang katam-is sa gugma
Kon tinood ba kini maoy ang pangutana

Ang uban tilawtilaw lang ang giapas
Duwaduwa lang dala ang kahupas
Kon dili magkauyon sa ilang hunahuna
Pun-an pa na may ikaduhang bathala

Mga pagbati nga dili mapugngan
Kon magkasabot adto sa kakognan
Gipabuhagay ang lamiang sud-an
Nga panagsa ra kining matilawan

Magbantaybantay na dili malabyan
Sa mga lumalabay ug mga laagan
Basin unya intawon madiskitahan
Sa silpon bidyo maoy matugpahan

Busa intawon kon walay mga badyit
Kanang nangita sa ganghaan sa langit
Likayan intawon ang magpabadlong
Basin masikwati molisngag ang ilong

Hinayhinay lang gayud sa gugma
Kay ang gugma suwerte-suwerte ra
Kabahin kini sa kinabuhi sa tawo
Bisag nag-aginod apan sigurado

Kanang magdali lagmit mapansit
Kay ang pagbasol sa ulahi mopilit
Gamiton ang gahom sa hunahuna
Ug isalig sa Dios na Siya ang bahala

Maglikay gayud sa matag higayon
Ang kahidlaw dali lang pukawon
Kon manuktok kini dili tubagon
Kay basin ang panulay modayon

Dako kining sayop  sa atong pagtoo
Sa simbahan, sa panimalay ug Ginoo
Tilaw-tilaw sa gawas sa kaminyoon
Mga ginadili sa Dios na bulohaton

Likayan ang tawong mapahimoslanon
Kay nag-usik-usik lang kana sa panahon
Nagdalag dimalas ug dakong labad sa ulo
Nahibalo nga kita malisod ang pagpasaylo

Magmatngon ug mag-ampo sa kanunay
Aron mahilayo sa tentasyon ug pagsulay
Pagalantawon ang maayong kaugmaon
Aron sa ugma damlag kinabuhi magarbohon

Wednesday, January 15, 2014

Didto Sa Baylehan

Didto Sa Baylehan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Maanyag nga kagabhion
Kasadya nga kalibutanon
Tingog sa baylehan midalit
Kay pyesta sa among dapit

Nakita ko si Inday nagpadaplin
Nag-inusara nagtanaw nahabilin
Gusto ko unta siyang sayawon
Apan usa ako kamanggiulawon

Ang sonata padayon misugid
Mga mata ko kaniya nagpaniid
Kon mosugot ba siya na isayaw
Apan ako gikulbaan sa kakuyaw

Mga tiil ko dili ko matikang
Dughan ko murag naang-ang
Hunahuna ko naglutaw kaniya
Kon unsaon ko siya sa pag-ilaila

Iyang mga pahiyom makalingaw
Inubanan sa huyohoyng mabugnaw
Ang dan-ag sa buwan pagkahayaga
Naklaro ko ang iyang kaanyag nindota

Nahuman nalang ang sonata
Ang pagbati ko dili maagwanta
Nagpanikad nga duolon ko siya
Apan ang kakulba kanako mibanda

Tiud-tiod adunay miabot ug miduol
Mihalok kaniya sa aping ako nagguol
Nagkisikisi si Inday nagtabi ni Dodong
Ang dughan ko murag gyud gipakong

Matud ko, may tag-iya na diay kaniya
Apan sa tanto kung totok way malisya
Si Dodong ang kamot murag byutista
Ang tingog milubad perti kung katawa

Abi ko iya kadtong hinigugmang dako
Ang inahak diay berdi man diayg dugo
Wala ko sayanga ang maong higayon
Giduol ko nagpailala ni Inday sa sayon

Si Dodong usab nagpailaila kanako
Ang kamot murag magnet pagkadako
Nangatawa kaming tanan ni Dodong
Ang bayot intawon nga nagpabadlong

Nawala ang akong kakulbang gibati
Gumikan ni Dodong alegre nahinabi
Nanayaw kaming tanan sa baylehan
Wala ko damha si Inday akong gikauban