Total Pageviews

Thursday, March 29, 2012

Mga Anak Sa Kalye

Mga Anak Sa Kalye
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga estambay nga mga kabataan
Libot suroy walay igong padulngan
Nakat-on sa mga bisyo ug kabuang
Misiaw sa katilingban ug way undang

Nahungog sa mga ginadili nga drugas
Kay gitudloan man sa mga dagkong hudas
Mga inosente ang ilang mga panagway
Sa mga pagka-on kanunayng naglaway

Ang uban kanila nagpakilimos sa kadalanan
Gigamit sa mga sindikato nga mga pak-an
Gipanghukasan sa ilang kaboot ug pagkabata
Sa ilang mga edad nga unta magduwaduwa

Apan lagi managlahi naman ang panahon
Midaghan ang kabus nga mga batan-on
Ang ilang pamilya daw walay pagpakabana
Kun naunsa ang ilang mga anak nahidagma

Responsabli man unta kini sa ginikanan
Nga buhion ang mga bata sa kalibutan
Hatagan ug igong edukasyon ug giya
Aron sila dili mahisimang sa disgrasya

Ang goberno naningkamot sila matabangan
Ang mga kabus sa kalye unta makuhakuhaan
Hatagan ug magiyahaan sa tul-id nga dalan
Aron dili mahimong sagbot sa katilingban

Busa kitang mga tawo atong silang kaloy-an
Dili hunahunaon nga sila gasalig lang sa tanan
Kay ang Diyos ra ang mahibalo kanato sa mga balos
Sa kalipay, kalinaw uban ang mga grasyang migakos

Magpasalamat kita nga wala kita mahisama
Sa ilang kalisod, sa pagkahagip-ot ug problema
Nga andam kita motunol sa atong mga grasya
Aron malipay ang langit ug ang tibook iglesia

Friday, March 2, 2012

Mga Pagsulay, Pag-ampo Ug Grasyang Nadawat

Mga Pagsulay, Pag-ampo Ug Grasyang Nadawat
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naga-ampo kami sa Dios nga panalanginan
Nga unta ang kalinaw sa kinabuhi matilawan
Alang sa among mga pamilya ug sa tanan
Nga panalipdan kami sa mga kalisdanan

Naga-ampo kami sa Dios sa mga pabulong
Sa katunhayan sa matag kinabuhi nagpadulong
Among giampo sa Imong mga kamot ang tanan
Nga wagtangon Mo ang mga pag-atos naagian

Samtang Imong nadungog ang mga yangongo
Gihatag Mo kanamo ang gugma nga way gitago
Bisag pa sa among kahuyang na kami nabilanggo
Nadawat gihapon namo ang grasya, gamay o dako

Giisip Mo kaming mga anak ug gipasaylo sa nabuhat
Ug sa mga kabulahanan nadawat kami nagpasalamat
Hani kon ang grasyang naangkon sama sa mga taligsik
Mahinay ug nagpat-ak pat-ak sa gihapon nalipay mipisik

Usahay ang mga pabulong may pakapin nga mga hilak
Apan ang Imong gugma padayon nga kanamo migilak
May mga kagabihion nga kami walay klarong katulog
Kay may gihunahuna nga mga suliran ug kami gidaug

Galing lang ang uban kanamo Dios wala sila makasabot
Nga ania kalang sa among mga giliran nga nagpaabot
Nga buksan Ka sa among matag kasingkasing ug kinabuhi
Kay ikaw ra ang nag-inusarang Dios nga gihalaran ug gipili

Dili ba kining mga kalisdanan ug kapait sa among kinabuhi
Nagsilbing pahinumdom kanamo nga Ikaw dakong buhi
Ang Imong nagtakuban nga kalooy kanamo walay utlanan
Kay gimahal mo kaming tanan ug ang tibook nga kalibutan

Among giampo nga lamdagan ang among mga hunahuna
Sa matag adlaw na lakang sa among kinabuhi ang makuha
Tultoli kami sa hunahuna pinaagi sa gahom sa Espirito Santo
Aron kami magasubay sa imong mga kabubot-on ug garbo

Sa mga higayon nga kami gitalikdan sa among mga kahigalaan
Nga ang kangitngit malampuson midaug sa among mga dughan
Kami Dios nasayod nga kining kahapdos sa among kasingkasing
Dili kini sa hangtod nagpabilin mopuyo apan lamang panapsing

O Dios kining tanan nga mga kahigawad naagian ug natilawan
Usa lamang kini ka pagsulay ug adunay laing rason ang basihan
Kay kami giuhaw sa imong gugma ug walay laing makatagbaw
Kon di Ikaw lamang ang nag-inusara ug walay laing makalabaw