Total Pageviews

Wednesday, October 14, 2009

Ang Pangadoy Sa Ginikanan

Ang pangandoy Sa Ginikanan
by Genamos_US of Washington, DC USA

Sa linghod kung huna-huna sa akong pagkabata, niadtong nilabay nga katu-igan.
Akong gipangadoy nga makatapos sa akong pagtu-on aron maka-abag sa akong ginikanan og igsoon.

Toud man sa paglabay sa panahon kini hingpit kung natuman kay sa akong paningkamot, pag-ampo og kakugi akong napuslan.
Dili ma-ihap sa akong panumduman kung pila katagak sa singot og lusok sa luha nga nibanlas sa akong panagway.
Dili sab maihap ang mga adlaw sa akong paningkamot nga ako nangandoy kung kanus-a mosalumsom ang adlaw aron sa pagpahulay.

Ni-irog ang adlaw, ug ang tuig nanglagas ug akong kinabuhi niusbaw ug may kakulangan.
Ug sa kalit nasab nisi-aw sa akong hunana, Nga nangandoy sa laing hugna sa akong kinabuhi aron sa paglaraw sa kaugmaon aron kini idugang sa katam-is og kalipay sa akong kinabuhi.
Tu-od man sa akong pagpamilok. gidungog sa langit ang tingog sa katumanan ang damgo sa akong kinabuhi.

Samtang naglakaw ang mga adlaw, akong nakita ang nagtubo nga mga bata sa ilang kinabuhi
Ug ako padayon sa pag-obra sa ilang mga kaugma-on ug gihikling ang tumang kakapoy aron sa pagpadayon sa pagpalimbasog.
Kung kanus-a idunggo kining akong pangandoy, wala ko masayod kay ang bugtong langit lamang ang nasayod.
Dili nako mapugngan ang pagdahili sa akong luha kay ang tutaligsik sa ilang mga panagway nga nagmaya ug walay igong kasayoran kung kanus-a mo-uwan ang kamatuoran sa akong mga damgo.
Kung bawi-on man ni Bathala ang akong kinabuhi sa walay pananghid. Ug sila wala maka-andam sa pagdawat ang ka-aslum sa kamatuoran aron hukasan sa ilang pagkalinghod ug mahigmata sa ilang kahuyang.

Sa nagka-upos ning pabilo sa akong kinabuhi ug kadtong mga sa-ad og damgo nagpaabot sa ilang katumanan. Ako, nahigmata kay nakalimot sa paghanggap sa kaugalingong kung kalipay.
Bugtong himaya ning akong dughan sa kanila mahinomduman kadtong mga kidlap sa mga panghitabo nga sa among panag-uban, sa mga katawa og kalipay og kasakit, ug sa mga matag-inagiki sa mga pasi-aw. Dili unta nila hikalimtan ang pagsiksik sa mga bulawanon pagtulon-an, ug mga maayong buhat, ug panag-ingnan ug sulondong kina-iya aron ipadpad ngadto sa tul-id nga dalan aron sa paghimaya sa ngalan ni Bathala aron mouban ang grasya ug kalooy nga ilang mabatonan ang kinabuhing haruhay,malinawon ug napuno sa paghigugma aron mahilikay ug dili madimdim nila ang apdo sa kalisdahan ug pagsuway.

Ang Pana-ad sa Gugma

Ang Pana-ad sa Gugma
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Imong gihikap ang akong kamot
Ug atong duha ka mga mata nanag-abot nga wala tuyo-a
Imo kung gitutokan ug akong kasingkasing
Nag-alindasay sa pagpitik nga walay pu-as sa kakusog

Akong gisubay ang matag badlis og kurbada sa yano mong panagway nga gikulit ni Bathala
Gianod mo ako, sa pagpaduol dinha kanimo kay gilamat sa gilak sa imong panan-aw.

Akong nabasa ang mga pagbati natong duha kay sa gugma kita gi-amoma
Ug sa walay pananghid sa kalit ikaw akong gibugkusan ning akong mga bukton
Aron sa paghatag og katahuran sa init kung mga gakos
Ug ikaw nagpauraray susama sa mga balod gawasnon nga gitapya sa mga hangin padulong sa babayon
Ug sa pagdunggo sa imong nawong dinhi sa akong dughan.
Nitulo ang mga luha sa kalipay nga nisubay sa imong mga aping.

Imong nadungog ang mga awit sa gugma nga padayon nagmaya sa lawak ning akong kasingkasing
Akong gihagawhaw kanino hadu-ol sa imong dung-gan ang mga pulong sa gugma nga dugayng nakong gitapigan sa akong pag-inusara

Akong gipanumpa sa langit og gisa-ad kanimo nga ikaw ra ang akong higugma-on hangtod sa akong kamatayon.
Ani-a ako,nga andam mopangga kanimo og alagaran ta ning gugmang walay utlanan.
Akong gipangadoy ning kinabuhi nga ikaw akong ika-uban hangtod sa atong katigulangon.