Total Pageviews

Friday, October 28, 2011

Ako Si Hesus, Ang Anak Sa Diyos

Ako Si Hesus, Ang Anak Sa Diyos
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nakita mo ba ako kaniadto o kaha karon
Sa panagway sa mga kabus ug sa mga gilupigan
Nakita mo ba ako sa adlaw nga tanan
Sa usa ka dayo nagbarog sa imong pultahan
Imo ba akong dawaton ug andam higugmaon
O Di ba kaha imo ipiyong ang imong mga mata
Aron sirad-an ang pultahan sa imong kasingkasing
Ako si Hesus, Ang anak sa Dios, nagpaabot Kanimo

Imo ba akong madungog bisan sa imong pagkatulog
Mahinay kung gitawag ang imong tam-is nga ngalan
Duol diri kanako akong pinili ug bag-ohon ko ikaw
Aron usbon ko ang imong kinabuhi nga walay sama
Ako ang imong mapasilonganan ug daling kadangpan
Sa dakong bul-og sa uwan sa kapakyasan ug kasakitan
Ug sa makalilisang sunog sa kalisdanan ug pagsuway
Ako si Hesus. Ang anak sa Dios, gitawag ko ikaw

Ako ang nakalakaw sa ibabaw sa tubig ug gimandoan ang panahon
Gibanhaw ko ang mga namatay, gipang-ayo ko ang mga naay sakit
Gitagaan ko’g kahayag ang mga buta ug tingog ang mga amang
Gihatagan og paglaum ang mga way purohan ug mga napakyas
Gimaymayan ko ang mga nagbangutan ug mga dinaogdaog
Nagpakatawo, gilansang sa krus aron tubson ang sala sa kalibutan
Ania ako nagatudlo kaninyo sa paghigugma ug sa pagpasaylo
Gipakita ko kaninyo ang hingpit kung gugma ug kaluoy

Karon ang tukmang panahon nga ikaw mahigmata
Nga magpili sa imong ugma ug sa naghulat nga kapalaran
Gihatagan ko ikaw sa hingpit nga kagawasan ug pagsabot
Nga imo bang pilion ang kadina sa kasal-anan ug kamatayon
Ug ikaw mabilanggo sa yutan-ong hiyas ug pagkadautan
Imo bang pilion ang timgas kung gugma nga puno sa kalipay
Aron himayaon ug puy-an ang grasya nga gihatag sa Dios Amahan
Ikaw pagabuligan sa kinabuhing dayon bisan ania ka pa sa kalibutan

Ako padayon naghulat kanimo sa adlaw nga tanan, adlaw ug gabii
Bukas ug andam ang akong mga bukton sa tanang mga katawhan
Magun-ob man ang kalibutan sa mga umaabot nga katuigan
Ang gugma ko kaninyo walay paglubad ug walay katapusan
Uban kanako karon aron habulan ko ikaw sa mga grasya ug abunda
Mahilayo sa mga kadaot ug katalagman uban ang imong pamilya
Nakita mo ba ako karon, nga masulub-on nagtan-aw sa kalibutan
Daghan ang nahisalaag sa hiwi nga dalan ug ako inyong gikalimtan

Friday, October 21, 2011

Ang Balaang Mahal Nga Birhen Maria

Ang Balaang Mahal Nga Birhen Maria
By Genamos_US of Washington DC, USA

Haduol sa mga pilipino ang Mahal Nga Birhen
Mga datu ug pobre siya ang bililhon nga imahen
Mababaye o lalaki, mabata ug tigulang giampoan
Siya ang Sagradong Inahan nga akong gihalaran

Susama siya sa tinood kung inahan sa kalibutan
Kay Siya ang dali kung kadangpan ug masumbongan
Sa mga kalisdanan ug kabalaka nga akong nasugatan
Anaa Siya kanunay maminaw sa akong mga suliran

Sa Iyang mga kamot akong gitugyan ang tanan
Mga kalipay, kaguol ug kasakit, Siya akong masaligan
Ang iyang pagboot ang matuman nga akong gipangayo
Sa mga tubag sa akong giampo ug kaniya ako nangamoyo

Ang balaan nga Inahan, ang tinubdan sa tanang grasya
Gipangayo ko ang kalinaw ug panaghiusa sa pamilya
Ang mga nahisalaag ug wala motoo sa balaang Bata
Humokon ang ilang kasingkasing ug ilang hunahuna

Sa matag higayon ug labi nga sa akong pag-inusara
Siya ang masultian ko, daw akong suod nga higala
Dili ko man Siya makita, mahikap sa pisikal nga aspeto
Gibati ko ang tim-os niyang gugma ug akong girespeto

Ang iyang balaan ug kadalaygon nga ngalan dali kung masampit
Kun sa takna nga mangayo ako’g panabang nga gikan sa langit
Akong gitugyan ang akong mga bilihon ug mahal sa kinabuhi
Sa iyang pag-amoma ug pagtan-aw kanamo. Siya ang akong gipili

Thursday, October 20, 2011

Ang Kahayag Mihabol Sa Kangitngit

Ang Kahayag Mihabol Sa Kangitngit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagmata ning sayong kabuntagon
Uban sa gipukaw nga paglaum gihaon
Miduaw ang kalaay ug kahaw-ang
Sa dili masabot nga kahimtang

Gugmang nawala, gugmang bililhon
Gilunopan ang dughan kung masakiton
Wala ko masabti nganong nahitabo man kini
Kon may nalitok ba akong dautan nga gisulti?

Milakaw ikaw nga wala magpahibalo
Gitaligdan ang mga gilaraw nga damgo
Gisubay ang matag lihok ning dughan
Kon unsay sinugdanan niining tanan

Mitulo ang mga luha sa pagmahay
Kon mabalik ko kadtong mga kanhiay
Duha ka kasingkasing ang milahotay
Nga ang Diyos kabahin sa paghinigugmaay

Mga katawa ug kalipay ang mihupay
Ang miabot kanunay sa panimalay
Ang kahasol sa kinabuhi susama sa baha
Dakong bul-og sa pagsuway ang modagsa

Makausa ka higayon nga kita duawon
Sa dakong kalisdanan kita pagatawgon
Gipadala sa langit aron kita hulmahon
Ang kaugalingon nga pagsalig lig-onon

Gibasa ang mga pulong sa balaang libro
Mga pulong makadasig daw mga kalayo
Ang kainit sa kamatuoran dili ikalimod
Mga pagtulon-an nga angayan itamod

Gitahan ang mga kalabotan sa kinabuhi
Ngadto sa Dios nga gihalaran ko ug gipili
Kay wala ako masayod sa iyang mga plano
Ang pagdangop nalang ngadto sa Ginoo

Tuesday, October 18, 2011

Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?

Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?
By Genamous_US of Washington DC, USA

Madaghan nga mga oras ang milabay
Naglantaw sa mga panganod nagbaklay
Sa ibabaw ning bungtod kung gipuy-an
Misiaw ang hangin nga akong gikauban

Samtang ako naghigda sa mabugnawng balili
Ang panagway sa langit daw ako gidani
Pagkaanindot sa pughawng aping sa langit
Ang kalinaw sa kinabuhi nga ako gisampit

Mga hunahuna naglatagaw daw walay tumong
Ang kalipay nga gawasnon ang mihunghong
Misulod sa akong hunahuna kining pangutana
Nga aduna ba’y naghulat kanako nga gugma?

Nangadoy nga adunay nagpaabot kanako
Naglaum sa gitapigan kung gugmang dako
Ikaw nga ba gayud ang akong gipaabot
Nga ang kasingkasing ko nga nahimoot

Gitulod ko ang hunahuna sa ugma damlag
Kun asa ug kanus-a ko ikaw mahikapaglag
Ang kapalaran usahay matiawtiawon
Sa gitinguha ta dali ra sab niya bakwion

Gibalik sa paglantaw ang kanhing kagahapon
Sa gugmang naulipon nahanaw nga dili sayon
Pagatun-an ang matag lakang sa relasyon
Aron ang gugmang giampingan magpadayon

Kantahon ko ang mga nindot nga huni sa gugma
Daw wala pa nimo madungog karong panahona
Mga damgo ug saad sa kinabuhi atong andamon
Kay ikaw ra gayud ang akong bugtong higugmaon

Nanghinaot ako nga ikaw nga ba gayud
Nga ang bugtong langit ra ang nasayod
Kun itugot man ang atong dalan magkaabot
Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?

Thursday, October 13, 2011

Magdadagan Nga Limbongan

Magdadagan Nga Limbongan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay usa ka magdadagan sa Inglatera
Ang iyang kadaugan naputos sa kontrabersiya
Sa maraton nga iyang giapilan medalya nadisgrasya
Kay midaug sa ikatulong ganti nga siya nakonsinsiya

Daghan ang misalmot sa maong indigay
Kay sa dakong ang premyo nga gitagay
Ang uban midagan tungod sa pagpaugnat sa kusog
Walay gipinig ang tanan giaghat aron pagpabaskog

Sa gilay-on ang mga ilong molisngag mogawas
Gikinahanglan nga sila modagan og 26.2 milyas
Dili sayon ang maraton sa maong gilay-on
Ang kabaskog sa hunahuna ug lawas tukion

Ang tanan naningkamot nga makaabot
Didto sa “finish line” nga puro nahimoot
Mga singot ug kakapoy ang nanag-abot
Ang uban kanila gibikugan nga naglagot

Apan may usa ka tikasan nga magdadagan
Kontrabersiya nga wala masayod ang tanan
Nagmata og buntag ang mga hurado nakuratan
Kay misakay diay og bus ang maong kanahan

Nagpasakitsakit sa iyang kalawasan
Sa iyang ika-20 milyas nga dinagan
Gipapauli sa tigpasiugda aron matambalan
Ang iyang pamaol ug kakapoy nga hilabihan

Apan iyang gilipat ang mga tigpasiugda
Mga katawhan nalingaw usab sa karsada
Misibat ug misakay duol nga sa dag-anan
Daw gikan nagpatambal sa iyang balatian

Mao kini ang estorya nga kataw-anan
Dakong tinuod nga akong nabasahan
Sa pamantalaan nga akong nadawdawan
Ning kahaponon nga akong nasigpatan

Wednesday, October 12, 2011

Gisigingsiging Nga Kinabuhi

Gisigingsiging Nga Kinabuhi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Adunay mga higayon sa atong kinabuhi
Mga pangutang moduaw perming masubli
Mobalikbalik sa hunahuna nangita og tubag
Sa mga pangagpas kita matapigas mahibulag

Pamasin ang atong pagtuo maoy insakto
Apan diay sukwahi sa atong mga damgo
Taliwala ning mga kaguliyang sa hunahuna
Ang kinabuhi magpadayon sa pagpakabana

Matag kalisdanan ug pagsulay mohapit
Kaisog ug pag-ampo ang atong isampit
Wala’y laing sangkap ang nahabilin pilion
Ang pakigharong sa suliran ang bililhon

Andam ug ikmat kita nga mobarog
Sa kapalaran sulayan ang atong kaisog
Magmatngon kita sa mga adlawng muabot
Sa mga panulay mahalikay ug sa mga kadaot

Buhaton ang tanan aron kita magmadaugon
Sa gisagubang nga suliran na kita naulipon
Magpili kita kon unsang dalan ang subayon
Sa baliko ba o sa matarong ang angay pilion

Dili kita mawagtangan sa atong paglaum
Bisag ang kasakitan nga ato nalang giluom
Kay adunay solusyon ang tanang problema
Basta hugot ang atong pagsalig dinha Kaniya

Monday, October 10, 2011

Ang Huyohoy sa Ting-Init

Ang Huyohoy Sa Ting-Init
By Genamos_US of Washington DC, USA

Naglagiting ang haring adlaw
Sa sobrang kainit mihungaw
Mga singngot nagtabisay
Sa bugnaw nangindahay

Ang matin-aw nga kalangitan
Lunhaw ang mga kabukiran
Mga alibangbang ug alindahaw
Malipayon sa hardin nagasayaw

Mga Pista ug mga pangilin
Mga kombera ang igahin
Kasaulogan sa mga Patron
Pagpasalamat sa maayong panahon

Suroysuroy sa mga kalungsoran
Ang pagbisita sa mga kahigalaan
Mga nindot nga kabaybayonan
Daling suroyan sa mga katawhan

Timpo sa pagpalupad og tabanog
Mga bata magkontesay sa hambog
Buwan sa Marso hangtud Hulyo
Kusog ang hangin na dili ikabaylo

Mingawon ako sa kaniadto
Binignit ug linosak ang paniudto
Sa kabusog daling makadiskanso
Sa lantay kawayan bugnaw didto

Paypay didto, paypay dinhi
Ang kainit nga dili magpapiri
Kay ang huyohoy sa tag-init permi
Ang kinabuhi sa baryo ako gidani

Thursday, October 6, 2011

Sa Kanhing Katapusan Nga Pulong

Sa Kanhing Katapusan Nga Pulong
By Genamos_US of Washington DC, USA

Oh Inday, dugay nga kita wala magkita
Ning dughan ko ikaw kanunayng gipangita
Angay mong ikalipay nga ikaw ra ang tag-iya
Ning kasingkasing ko nga kanimo ra gitagana

Pipila ka mga tuig ang mihuros milabay
Ang pagbati ko kanimo kanunayng tiunay
Sukad sa imong pagbiya ning akong kiliran
Nakat-on ako sa pagkatawa ug ikaw gikalimtan

Gibuntog ko ang mga adlaw ug ang kagabhion
Sa kamingaw ug kahidlaw nga akong bation
Ingon nila ang kanhing hinigugma maayong higala
Apan wala ko damha mitadlas ang mga dalan ta

Nagkaabot ang atong mga mata puno sa kahinaman
Daw mibalik ang kanhing kagahapon nga natilawan
Ang kasingkasing ko nga murag gisugnuran sa kainit
Sa kadasig nga dili ko matukib ang gugmang nanguhit

Ang madag-umon nga kalibutan daw nahigmata
Sa bidlisiw sa haring adlaw mikitib ang gugma
Unsa man ning pagkabutanga ang gibati kung gibulsa?
Gikoot ko pag-usab aron tangtangon ang nagmaskara

Dili ko masabtan ang mihubit nga pagbati ilabihan
Nga naghigwaos miduaw kanako nga nasaksihan
Oh Inday, mura ako’g mabuang sa imong kaanyag
Ang mga mata ko kanimo dili gayud mahimulag

Ang pagbati ko kanimo dili gayud matapigan
Sa kanhing kagahapon dili gayud mapugngan
Ilawom ning akong kasingkasing ikaw ang nagpuyo
Uban sa mga saad, damgo ug gugmang nahigmogso

Isugilon kanako kon aduna pa bay nahabilin nga pagbati
Nga gilauman ko hangtod karon nga gusto kung mabati
Aduna bay mihuros nga kausaban sa imong dughan?
Sa kanhing katapusan nga pulong imong gibuhian

Monday, October 3, 2011

Mga Kabus Palad Ug Batang Libot Suroy

Mga Kabus Palad Ug Batang Libot Suroy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga bata nga inosente sa kadalanan
Nakigduwa sa kalisod maoy naandan
Sa luyo sa ilang mga pahiyom ug talidhay
Wala’y usa ka lama sa kalisod ug kabudlay

Malipayon nga nagduwaduwa sa daplin
Gikalimtan ang mga adlaw nga nahabilin
Ang singgit sa kagutom nga ilang gilingaw
Sa mga suroysuroy ug kalingawan gilaraw

Kadaghanan kanila mikuyanap sa mga syudad
Nagpakilimos uban sa mga katawhan namimpalad
Wala’y laing kadangpan ang mga kabus palad
Sa aseras, parke ug simbahan sila nagyampungad

Makakalulooy ang mga talan-awon ang masugatan
Ang kinabuhi sa mga kabus palad nga mga kabataan
Gumikan sa mga ginikanan nga wala’y igong ikasarang
Wala’y igong edukasyon sa bag-ong panahon ikaparang

Ang uban kanila pinasagdan nalang sa pamilya
Kay ilang ginikanan naglisod sa pag-amoma kanila
Ang uban nalambigit sa mga pagpangawat ug tulis
Kay gitukmod sa kawad-on ug sa pag-antos dili malalis

Bisyo sa drugas ug pagpanulis misangko sa krimin
Mga damgo sa kabataan nahanaw nga nabahinbahin
Ang simbahan ug estado nagtimbayayong mitabang
Aron sila mahaw-as sa ilang kalisdanan gisagubang

Apan ang uban kanato wala makauyon sa mga tabang
Kay basin mahigam sa natilawan nga mga hinabang
Magsalig nalang sa mga tabang sa pribado ug goberno
Kay sayon ra ang pagpangayo nungka sila manrabaho

Mao kini ang tinood nga panagway sa kamatuoran
Murag kanser nga wala’y igong itambal sa suliran
Padayon kini nga usa ka talan-awon sa katilingban
Sa ibabaw ning kalibutan padayon wala’y kaangayan

Ang mga batang libot suroy padayon sa pagpamuwak
Kon wala’y kaangayan sa bahandi kumonidad masugamak
Disiplina, kakugi, paningkamot ug kaalam dili ibaliwala
Kay kini ang yawe sa kaugmaon na batunan ug ipadumala